algemene voorwaarden en privacy statement

Versie 15 augustus 2023

algemene voorwaarden

De Feelee app (hierna: de “app”) wordt aangeboden door Stichting Garage2020 gevestigd te Amsterdam (KvK nummer 70274525) en Greenberry B.V. gevestigd te Utrecht (KvK nummer 30232318), hierna gezamenlijk te noemen “Feelee”. 

Door je te registreren in de app, sluit je een overeenkomst met Feelee op welke overeenkomst deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Feelee verstrekt een herroepbaar, niet-exclusief, niet-(sub)licentieerbaar en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de duur van de overeenkomst om de app te gebruiken in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. De app is voor je eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik bedoeld. Als je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, moet je je niet registreren en de app niet gebruiken.

Feelee heeft het recht deze gebruiksvoorwaarden en de inhoud daarvan eenzijdig te wijzigen. Bijvoorbeeld via een update van de app informeren wij je over de gewijzigde voorwaarden. Na jouw acceptatie gaan de gewijzigde voorwaarden in. Naast deze gebruiksvoorwaarden kunnen ook andere voorwaarden van derde partijen van toepassing zijn. Denk aan de voorwaarden van Apple’s App store en Google’s Play store. Die en mogelijke andere derde partijen zijn geen partij bij onze overeenkomst en deze gebruiksvoorwaarden.

Voor het gebruik van de app moet je ten minste 12 jaar oud zijn. Ben je onder de 16 jaar? Dan moeten jouw ouders of wettelijk vertegenwoordigers toestemming geven voor het gebruik van de app. Doen zij dit, dan gaan zij zelf ook akkoord met deze voorwaarden.
over feelee
Het doel van de Feelee app is om jou te helpen inzicht te krijgen in je (mentale) gezondheid/fitheid. Dat doen wij door het gevisualiseerd weergeven van door jou ingevoerde en door jouw mobiele telefoon gegenereerde data. Elke dag stellen we je een aantal vragen over hoe je je voelt, wat je aan het doen bent op dat moment en met wie. Die informatie koppelen we aan de passieve data die je telefoon ons geeft, zoals het aantal stappen dat je zet op een dag en het aantal uren slaap. In een overzichtelijk dashboard bekijk je wat het effect is van bijvoorbeeld jouw beweging op je gevoel van die dag. 

Wij koppelen de door jou ingevoerde en gegenereerde informatie gevisualiseerd terug zonder daarbij een (medische) interpretatie, advies of diagnose te geven. De app geeft dus alleen een beeld (overzicht) bij ingevoerde en gegenereerde data. Het doel van de app is uitdrukkelijk niet-medisch en de app is geen medisch hulpmiddel. Als je informatie uit de app gebruikt of deelt met een hulpverlener, dan geldt ook ten aanzien van de hulpverlener dat de app geen medisch hulpmiddel is.
De informatie die de app jou biedt, is dus geen advies of diagnose.

De informatie uit de app kan ook niet in de plaats komen van een advies van een medisch professional. Neem bij enige twijfel contact op met een medisch professional.

Om Feelee te gebruiken is het vereist om een account aan te maken waarin een aantal gegevens wordt gevraagd zoals e-mailadres, naam en wachtwoord. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op juiste wijze invoeren van de gegevens en de juistheid daarvan. Beveilig je account te allen tijde met een goed wachtwoord die je van tijd tot tijd wijzigt. Wij raden je aan je wachtwoord vertrouwelijk te houden en niet te delen met derden.
veiligheid
De informatie in de app kan (bijzondere) persoonsgegevens bevatten. Wij adviseren je om zelf voorzorgsmaatregelen te nemen om misbruik en verlies van die gegevens te voorkomen. Voorkom met name dat je jouw telefoon of tablet of ander medium kwijtraakt of dat deze wordt gestolen. Gebeurt dat toch, doe dan zo spoedig mogelijk aangifte. En beveilig je telefoon ander medium te allen tijde met een goede pincode die je van tijd tot tijd aanpast.
jouw verantwoordelijkheden
De werking van de app is gebaseerd op door jou verstrekte en geaccordeerde gegevens. De app reageert op door jou aangeleverde informatie en het is jouw verantwoordelijkheid om de aan te leveren informatie goed, volledig en naar waarheid in te vullen. Hierbij mag je geen rechten van anderen schenden en dien je altijd in overeenstemming met de wet te handelen. Ook ben je verantwoordelijk voor het controleren van de door jou aangeleverde informatie en het van tijd tot tijd controleren of de informatie nog correct en actueel is. Verder ben je zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de output van de verzamelde informatie en is het aan jezelf om, als je dat wil of als je denkt dat het nodig is, tijdig professioneel advies in te winnen bijvoorbeeld van een huisarts of psycholoog.

Voor het gebruik van de app is een smartphone of tablet nodig plus internet. Je bent zelf verantwoordelijk voor onder andere internettoegang, internetkosten en een goede beveiliging van jouw internetaansluiting. Ook ben je zelf verantwoordelijk voor de kosten van dataverkeer en dergelijke. 

Je dient verder altijd je gezonde verstand te gebruiken. Gebruik de app dus alleen als je het wil; als het écht kan en als het veilig is. Gebruik de app bijvoorbeeld nooit als je op de fiets of scooter zit of als je ergens anders druk mee bent.

Het is niet toegestaan om de app te gebruiken voor commerciële doeleinden of om de app te gebruiken voor handelingen die naar het redelijk oordeel van Feelee in strijd worden geacht met het doel en het beoogde gebruik van de app. Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan om gebruik te maken van aanstootgevende gebruikersnamen. In geval van schending van deze voorwaarden, is Feelee gerechtigd om de toegang tot de app te beëindigen.
intellectuele eigendom
Alle rechten op en in de app en aanverwante diensten en producten zijn en blijven te allen tijde bij Feelee. Je krijgt uitsluitend een gebruiksrecht op de app. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan de app en/of delen daaruit te verveelvoudigen of openbaar te maken dan wel op enige andere wijze in strijd te handelen met de intellectuele eigendomsrechten van Feelee.
privacy
Door gebruik te maken van onze app verwerken wij jouw persoonsgegevens. Voor meer informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens verwijzen we je naar ons privacy statement hieronder.
aansprakelijkheid
Feelee spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens in de app. Ook streven wij naar een goede leesbaarheid van de app. Wij kunnen niet garanderen dat alle informatie die door de app wordt weergegeven altijd juist of actueel is. Het gebruik van de app en de in de app beschikbare informatie en de uitkomsten en gevolgen daarvan, zijn voor eigen risico.

Als de app – in strijd met het bepaalde in deze algemene voorwaarden – toch wordt gebruikt als medisch hulpmiddel en/of ter vervanging van een medische diagnose, is Feelee niet aansprakelijk voor de gevolgschade of andere (immateriële) schade die daarvan het gevolg zou kunnen zijn. 

Feelee garandeert niet dat de app en/of de verbinding foutloos of ononderbroken functioneert en Feelee is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van (tijdelijke) onbeschikbaarheid van de app. 
gebruik op eigen risico
Het gebruik van de app is volledig voor eigen risico en verantwoordelijkheid. De gebruiker kan het gebruik van de app op ieder gewenst moment beëindigen, door het account te verwijderen, de app van het mobiele apparaat te verwijderen of te deïnstalleren. Wij leveren geen ondersteuning bij het gebruik van de app. Neem contact op met een medisch professional bij vragen of opmerkingen in het bijzonder met een medische component of binnen enige medische context.
toepasselijk recht en overige voorwaarden
Deze gebruiksvoorwaarden en overige voorwaarden met betrekking tot de app en bijhorende dienstverlening en producten zijn uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht. Alle geschillen die in verband met deze gebruiksvoorwaarden en/of het gebruik van de app ontstaan, worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland locatie Utrecht, tenzij anders vereist door de wetgeving van het land waar de gebruiker zijn gewone verblijfplaats heeft.

privacy statement

We vinden jouw privacy belangrijk, dus we willen je uitleggen wat we doen met de informatie die je met ons deelt via de Feelee app. 
wie zijn wij?
De Feelee app wordt je aangeboden door Stichting Garage2020 gevestigd te Amsterdam (KvK nummer 70274525) en Greenberry B.V. gevestigd te Utrecht (KvK nummer 70274525). Stichting Garage 2020 (hierna ook “Feelee”) bepaalt op welke wijze jouw persoonsgegevens worden verwerkt. Feelee is dan ook formeel de “verwerkingsverantwoordelijke” en is jouw enige aanspreekpunt voor vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens.
feelee en jouw privacy
Feelee is verantwoordelijk als het gaat om de zorg voor jouw persoonsgegevens die je met ons deelt via de app. Dat betekent dat Feelee ervoor zorgt dat jouw gegevens veilig en volgens de regels worden verwerkt. We willen dat je weet dat jouw privacy belangrijk voor ons is, en we zullen ons best doen om ervoor te zorgen dat je je veilig voelt bij het gebruik van onze app!

Welke gegevens verzamelen we van jou, waarom doen we dat en met welke reden?
Nr
Doeleinden voor verwerking van persoonsgegevens
Verwerkingsgrondslag
Persoonsgegevens
Bewaartermijn

1

Aanbieden van Feelee app

Uitvoering van de overeenkomst

Naam, e-mailadres, IP-adres, type operating system

Zolang je een actieve gebruiker bent

2

Het leveren van de Feelee dienst 

Toestemming

Gegevens over het gemeten aantal stappen en uren slaap uit Apple Health of Google Fit

Totdat je de toestemming weer intrekt

3

Op de hoogte houden van updates en vernieuwingen

Gerechtvaardigd belang

Naam, e-mailadres

Zolang je een actieve gebruiker bent of totdat je je afmeldt voor dergelijke berichten

4

Het optimaal afstemmen van de werking van de app op de wensen van de gebruikers

Gerechtvaardigd belang

Niet-persoonlijke (anonieme) bezoekinformatie, zoals hoe vaak je de app opent, of je de vragen beantwoordt, het overzicht bekijkt en hoe lang je daarover doet.

Zolang je een actieve gebruiker bent 

hoe beschermen we jouw gegevens?

We zorgen ervoor dat jouw gegevens veilig zijn. We delen geen bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie of informatie over je gezondheid, met derden. Zorg ervoor dat je zelf ook geen medische of andere gevoelige informatie in de app invoert.

Maatregelen die wij onder meer nemen in het beschermen van jouw persoonsgegevens zijn:

- Informatie die jij aan ons verstrekt wordt versleuteld opgeslagen

- Toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot geautoriseerd personeel van Feelee;

- We houden met behulp van een logboek bij wie de gegevens raadpleegt en welke exports gemaakt worden;

- We maken alleen gebruik van (sub)verwerkers die een passend beschermingsniveau garanderen. Met al onze (sub)verwerkers sluiten wij een verwerkersovereenkomst waarin onder meer een geheimhoudingsverplichting is vastgelegd. De verwerkers met wie we samenwerken zijn: HIKE & Forest.

- Persoonsgegevens die informatie kunnen geven over uw (mentale) gezondheid worden altijd gepseudonimiseerd zodat een derde die informatie niet naar u kan herleiden. 

met wie delen we jouw gegevens?

Wij delen jouw persoonsgegevens alleen met onze (sub)verwerkers. We delen jouw persoonsgegevens niet met andere derden, tenzij wij daarvoor jouw toestemming hebben gekregen (bijvoorbeeld in het kader van wetenschappelijk onderzoek) of als wij op grond van de wet verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te delen met derden. 

jouw rol bij het gebruik van de app

Als je wilt dat Feelee goed werkt, zorg ervoor dat je de informatie die je invoert eerlijk en volledig invult. Af en toe is het een goed idee om te kijken of alles nog klopt en up-to-date is. Als je ooit het gevoel hebt dat je professioneel advies nodig hebt, zoals van een huisarts, twijfel dan niet en neem contact met hen op. We zijn er om elkaar te helpen!

wat zijn jouw rechten?

Je hebt rechten als het gaat om jouw gegevens. 

1. Je hebt het recht op inzage in alle persoonsgegevens die we over jou hebben opgeslagen. Je mag ook een afschrift van die opgeslagen persoonsgegevens ontvangen;

2. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen, of te laten verwijderen als de over jou opgeslagen persoonsgegevens niet correct zijn

3. Je mag de door jou verleende toestemming voor het opslaan en verwerken van jouw gegevens met betrekking tot jouw fitheid (zoals het aantal stappen en het aantal uren slaap) op ieder moment intrekken. Dat kun je zelf doen door je privacy instellingen aan te passen in de app (onder het kopje app voorkeuren > toegang telefoongegevens) of op je telefoon. Ook kun je ons altijd een mailtje sturen met de mededeling dat je je toestemming intrekt. Het gevolg van het intrekken van de toestemming is wel dat we jou geen accurate informatie meer kunnen geven over jouw mentale toestand. 

4. Je kunt de verwerking van jouw persoonsgegevens ook per direct laten beëindigen door je account op te zeggen en/of de app te verwijderen.  Om je account en daarmee alle gegevens die we van je hebben te verwijderen, ga je in de app naar ‘Instellingen’. Daar klik je op ‘gegevens wijzigen’ en onderaan op ‘account verwijderen’. Na bevestiging verwijderen we alle data die we van je hebben op onze database.

5. Als je niet langer wil dat we jouw persoonsgegevens gebruiken om je op de hoogte houden van updates en ander nieuws, kun je daar bezwaar tegen maken door je uit te schrijven voor de nieuwsbrief of door een mail te sturen aan privacy@feelee.nl

6. Als je niet langer wil dat we de informatie over jouw gebruik van de app (Niet-persoonlijke (anonieme) bezoekinformatie, zoals hoe vaak je de app opent, of je de vragen beantwoordt, het overzicht bekijkt en hoe lang je daarover doet), kun je daar bezwaar tegen maken door een mail te sturen aan privacy@feelee.nl.
 

Als je een klacht hebt over de manier waarop Feelee met jouw gegevens omgaat, dan heb je in Nederland het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (zie ook www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)

contact

Als je vragen hebt over jouw privacy, of als je jouw rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op. We helpen je graag! Je kunt ons bereiken op het volgende adres:

Rijkstraatweg 145
1115 AP Duivendrecht
KVK 70274525

Telefoonnummer: +31653823013

Voor algemene vragen kun je terecht op info@feelee.nl. Voor vragen over privacy zijn we te bereiken via privacy@feelee.nl. Dit is tevens het adres waar je contact mee kunt opnemen om een datalek te melden.

We hopen dat deze privacyverklaring duidelijk voor je is. Onthoud dat jouw privacy belangrijk is voor ons, en we doen ons best om je gegevens veilig te houden.

Als je nog vragen hebt over de privacyverklaring of over de Feelee app, neem dan gerust contact met ons op. We vinden het belangrijk dat je je op je gemak voelt bij het gebruik van de app en dat je begrijpt hoe jouw gegevens worden gebruikt.